Cymorth wrth Chwilio

Chwiliad sydyn

Teipiwch air neu gymal yn y blwch: Bydd y rhaglen yn chwilio'r prif feysydd gwybodaeth ('Teitl', 'Hanes gweinyddol/bywgraffyddol' a 'Natur a chynnwys'), a dychwelir y canlyniadau atoch.

Bydd y term cyflawn yn cael ei drin fel un gair gan gynnwys atalnodiad a bylchau. !Dim ond llythrennau cyntaf geiriau anghyffredin sydd eu hangen ('cang' yn hytrach na 'cangarŵ'). Nid oes angen defnyddio * ar ôl gair anorffenedig, na rhoi " o amgylch eich term, wrth wneud Chwiliad Sydyn. !Nid oes agen defnyddio priflythrennau yn eich termau chwilio: caiff 'Sant", "SANT" a "sant" i gyd eu trin yr un peth. !Ni fydd termau Boolean (AND, OR) yn gweithio yn Archifau Cymru. Defnyddiwch y Chwiliad Manwl er mwyn cyfyngu ystod eich chwiliad, neu defnyddiwch fwy nag un gair. Nid yw'n bosibl hidlo chwiliadau ('chwilio o fewn canlyniadau'). !Defnyddiwch y Chwiliad Cyflym er mwyn gweld faint o wybodaeth berthnasol sydd ar gael ar Archifau Cymru, yna meddyliwch am fireinio'ch term chwilio neu ddefnyddio dull gwell.

Mae rhai o'r casgliadau'n fawr iawn, ac mae'n bosibl na fydd deunyddiau sydd ond yn rhan fechan o gasgliad mawr wedi eu disgrifio'n fanwl (efallai na fydd "FA Cup Final tickets 1969" yn darganfod dau docyn i Gwpan yr FA sydd mewn casgliad mawr o bapurau). !Meddyliwch am benawdau mwy cyffredinol a fydd yn cwmpasu'r deunyddiau penodol ("football ephemera"; "match programmes and tickets").

Dim gwybodaeth berthnasol?

Enwau wedi eu safoni. Mae enwau personol, enwau corfforaethol ac enwau llefydd yn aml wedi cael eu sillafu'n wahanol dros amser. Mae Archifau Cymru wedi mabwysiadu un sillafiad safonol, ond ceir ambell i eithriad. Gall acenion crom ac arwyddion tebyg greu problemau gyda rhai cyfrifiaduron, hefyd. !Rhowch gynnig ar sillafiadau gwahanol.

Rhy benodol. Os byddai eich chwiliad yn eich arwain at ddogfen unigol (ewyllys unigolyn, cynllun tŷ), ni fydd wedi ei restru yn y ffurf hon yn Archifau Cymru. Chwiliwch am gasgliadau yn hytrach nag eitemau. I ba gasgliad fyddai'r eitem yn perthyn?

Cynnwys casgliad. Os ydych yn chwilio am grŵp bach o ddogfennau, efallai y byddant ar gadw mewn archifdy ond heb eu rhestru ar y wefan hon. Neu efallai eu bod mewn sefydliad arall sydd heb ei gynrychioli yma. Neu, wrth gwrs, efallai nad ydynt ar gadw mewn unrhyw archifdy.

Cofnodion swyddogol. Cedwir cofnodion y llywodraeth ganolog yn yr Archifau Gwladol; nid ydynt wedi eu rhestru yn Archifau Cymru. Mae rhai cofnodion gan lysoedd a llongau wedi cael eu trosglwyddo i archifdai lleol; rhestrir y rhain ar y wefan hon.

Lleoliad anghywir. Weithiau rhoddir archifau ar gadw mewn archifdai ymhell o'u tarddiad, felly chwiliwch trwy Archifau Cymru i gyd yn hytrach na'r archifdy agosaf yn unig. Mae yna nifer o enwau llefydd tebyg yng Nghymru, neu enwau sy'n ymddangos ddwywaith. Ydych chi'n siŵr eich bod am ddod o hyd i Lanbadarn Fawr yn Sir Aberteifi (Ceredigion yn awr) ac nid yr un sydd yn Sir Faesyfed (Powys yn awr)?

Ehangwch eich chwiliad. Os oes gan eich teulu gysylltiadau â phlwyf penodol, ceisiwch chwiliwch am ystadau, diwydiannau, ysgolion neu gymdeithasau yn y plwyf. Gall casgliadau cynghorau plwyf gynnwys gwybodaeth ddiddorol am ddigwyddiadau yn yr ardal.

Gormod o ganlyniadau?

Newidiwch eich chwiliad. Chwiliwch am gymal yn hytrach nag am air; neu chwiliwch am air anghyffredin yn hytrach nag un cyffredin.

Cyfyngwch eich chwiliad. Defnyddiwch y Chwiliad Manwl er mwyn canolbwyntio ar un ystod o ddyddiadau, ar yr archifau syd gan un sefydliad, neu ar wybodaeth sydd mewn un rhan o'r disgrifiadau.

Defnyddiwch y mynegeion. Chwiliwch trwy'r mynegeion neu porwch drwyddynt - bydd y rhain yn eich arwain at yr archifau sy'n cynnwys yr wybodaeth helaethaf am yr unigolyn neu am y pwnc.

Porwch drwy'r disgrifiadau

Defnyddiwch y dewis i bori trwy'r disgrifiadau os ydych yn gwybod enw'r casgliad yn fras, ac yn gwybod ble mae'r casgliad ar gadw. Bydd hyn yn eich caniatáu i ddewis o restr o'r casgliadau, yn nhrefn yr wyddor, sydd ar gadw ym mhob archifdy. !Aildrefnwyd teitlau rhai o'r casgliadau er mwyn hwyluso'r pori, felly bydd "John Smith Brewing Papers" yn ymddangos fel "Smith, John, brewing papers". Ni aildrefnwyd enwau cwmnïau, felly bydd "John Smith Brewing Company Papers" yn ymddangos o dan "J". !Defnyddiwch opsiwn 'canfod (ar y dudalen hon)' eich porwr (CTRL+F) er mwyn chwilio trwy restr am air penodol sydd yn y teitl rydych ei eisiau.

Mynegeion

Mae'r prif bynciau, y prif unigolion, y prif gorfforaethau a'r prif lefydd a gynrychiolwyd yn y casgliadau wedi cael eu mynegeio. Gellir pori'r mynegeion hyn (yn nhrefn y wyddor) neu gellir eu chwilio. Croesgyfeiriwyd rhai o'r termau yn y mynegeion â thermau gwell eraill (USE /USE FOR). Cysylltwyd enwau llefydd ag enwau unedau daearyddol mwy (e.e. plwyf gyda sir). !Defnyddiwch opsiwn 'canfod (ar y dudalen hon)' eich porwr (CTRL+F) er mwyn chwilio trwy restrau hir. !Crëwyd y termau pynciol gan ddefnyddio Penawdau Pwnc Llyfrgell y Gyngres. Efallai y byddwch angen chwilio am syniadau a sillafiadau Americanaidd weithiau, felly. Rydym wedi darparu amrywiadau lleol ar gyfer rhai termau cyffredin (e.e. "railways" yn lle "railroads", "trade unions" yn lle "labor unions" a "cars" yn lle "automobiles"). !Defnyddio'r dewis i Chwilio'r mynegeion yw'r ffordd grymusaf o fanteisio ar y mynegeion. Efallai y bydd chwilio'r 'Mynegai Llawn' yn dod o hyd i nifer fawr o ganlyniadau. Gallwch chwilio mynegai'r Enwau Personol am alwedigaeth, am ddyddiad neu am le, yn ogystal ag am enw.