National Library of Wales

Papurau R. Williams Parry

Reference code(s): GB 0210 RWILPARRY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau R. Williams Parry

Short title: Williams Parry, R., papurau (papers)

Dates of creation: 1873-1971

Level of description: Fonds

Extent and medium: 0.161 metrau ciwbig (6 bocs)

Name of creator(s): R. Williams Parry

CONTEXT

Administrative and biographical history: Yr oedd Robert William Parry (1884-1956), bardd a darlithydd o Dal-y-sarn, Dyffryn Nantlle. sir Gaernarfon, yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn symud i Fangor ac astudio dan John Morris-Jones, gan raddio yn 1908. Yn 1910 enillodd ei awdl 'Yr Haf' Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Colwyn. Bu'n athro yn y Barri, Morgannwg, ac wedyn yng Nghaerdydd. Rhwng 1916 a 1918 bu'n gwasanaethu yn y fyddin; ysbrydolwyd ef i lunio llawer soned ynghyd â'i englynion er cof am Hedd Wyn yn ystod y cyfnod hwn. Yn 1922 cafodd ei benodi yn ddarlithydd ym Mangor, sir Gaernarfon, a symudodd i Fethesda, sir Gaernarfon. Cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf o gerddi, 'Yr Haf a Cherddi eraill', yn 1924, gan sicrhau iddo'r bri o fod yn fardd mawr. Cyhoeddwyd ei ail gyfrol o gerddi, 'Cerddi'r Gaeaf' yn 1952.Priododd Myfanwy Williams Parry (1898-1971) yn 1923.

CONTENT

Scope and content: Papurau Robert Williams Parry, 1873-1971, gan gynnwys llawysgrifau, copïau teipysgrif a phrintiedig o gerddi Robert Williams Parry (yn bennaf rhai cyhoeddedig, gyda pheth amrywiadau), [1900]-[1956]; cyfieithiadau o'i gerddi,1941-1942; cerddi gan bobl eraill a anfonwyd at RWP, 1943-1956; erthyglau gan RWP ar feirdd a barddoniaeth,1911-1933; cyfieithiadau RWP o ddramâu Saesneg, [20fed ganrif]; sgriptiau radio gan RWP, 1941-1953, a sgriptiau radio rhaglenni ar RWP,1956; erthyglau RWP i gylchgronau, 1918-1957; erthyglau ar RWP a'i waith,1925-1959; llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau RWP ar lenyddiaeth Gymraeg a'r ieithoedd Celtaidd, [20fed ganrif]; llythyrau at RWP,1908-1954; llythyrau yn llongyfarch RWP,1910-1953; copïau o lythyrau RWP at Aneirin Talfan Davies, 1937-1949 llythyrau RWP at Myfanwy Williams Parry,1935-1953; llythyrau eraill a phapurau Myfanwy Williams Parry, 1953-1971; llythyrau'n cydymdeimlo â Myfanwy Williams Parry,1956; llythyrau at J. Maldwyn Davies,1971-1975; cardiau post, cardiau Nadolig a chardiau coffa, [20fed ganrif]; dyddiaduron poced RWP a Myfanwy Williams Parry,1923-1969; tystysgrifau geni, priodi a marw a chopi o ewyllys RWP, 1884-1956; adroddiadau ysgol, tystysgrifau a cheisiadau am swyddi,1896-1914; copïau o bapurau arholiad, 1938-1944; torion papur newydd yn ymwneud ag RWP,1907-1971; taflenni apêl Cofeb R. Williams Parry, 1956-1971; llyfrau printiedig, 1890-1969; a phapurau amrywiol, 1873-1969 = Papers of Robert Williams Parry, 1873-1971, comprising manuscripts, typescripts and printed copies of poems by Robert Williams Parry (mainly published, with some variations), [1900]-[1956]; translations of his poems, 1941-1942; poems by others addressed to RWP, 1943-1956; articles by RWP on poets and poetry, 1911-1933; translations by RWP of English plays, [20th century]; radio scripts by RWP, 1941-1953, and radio scripts of programmes about RWP, 1956; magazine articles by RWP, 1918-1957; articles on RWP and his work, 1925-1959; notebooks containing notes by RWP on Welsh literature and Celtic languages, [20th century]; lecture notes of RWP on Welsh literature and individual poets, [20th century]; letters to RWP, 1908-1954; letters of congratulation to RWP, 1910-1953; copies of letters from RWP to Aneirin Talfan Davies, 1937-1949; letters of RWP to Myfanwy Williams Parry, 1935-1953; other letters to papers of Myfanwy Williams Parry, 1953-1971; letters of condolence to Myfanwy Williams Parry, 1956; letters to J. Maldwyn Davies, 1971-1975; postcards, Chritsmas cards and memorial cards, [20th century]; pocket diaries of RWP and Myfanwy Williams Parry, 1923-1969; birth, marriage and death certificates and copy of RWP's will, 1884-1956; school reports, certificates and job applications, 1896-1914; copies of examination papers, 1938-1944; newspaper cuttings relating to RWP, 1907-1971; pamphlets of the Cofeb R. Williams Parry appeal, 1956-1971; printed books, 1890-1969; and miscellaneous papers, 1873-1969.

ACCESS AND USE

Language/script: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl math a dyddiad.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.
Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan LlGC.

Archival history: Parhaodd gweddw Robert Williams Parry ac wedyn ei brawd, J. Maldwyn Davies, i ychwanegu deunydd yn ymwneud ag RWP ar ôl ei farwolaeth.

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth Mr J. Maldwyn Davies, Wrecsam, brawd Myfanwy Williams Parry yn 1977.

ALLIED MATERIALS

Related units of description: Ceir llyfrau o eiddo R. Williams Parry yn LlGC, Adran y Llyfrau Printiedig. Mae cofnodion y gronfa goffa a sefydlwyd ar ei farwolaeth yn LlGC, Papurau Cofeb R. Williams Parry.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae rhai papurau teuluol yn rhagddyddio bywyd R. Williams Parry; ychwanegwyd deunydd diweddarach gan Myfanwy Parry Williams a'i brawd J. Maldwyn Davies ar ôl ei farwolaeth. Ffeil (292a) oedd gynt dan embargo bellach ar gael (Gorffennaf 2014).

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch a Martin Locock i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellu canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Papurau R. Williams Parry; Jones, Lewis Bedwyr, Robert Williams Parry (Cyfres Writers of Wales, 1972); Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986); Stevens, Meic (gol.), The Arts in Wales (Cyngor Celfyddydau Cymru, 1979).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of description: Mawrth 2003 a Gorffennaf 2014


INDEX ENTRIES

Subjects

Authors, Welsh language | Wales | Correspondence

Authors, Welsh | Archives

Parry, Robert Williams, | Papers

Poets | Wales | Archives

Poets, Welsh language | 20th century

Welsh literature | History and criticism

Welsh poetry | 20th century

Welsh poetry | Translations into English

Williams Parry, Myfanwy, | 1898-1971 | Archives

Personal names

Davies, Aneirin Talfan

Parry, Myfanwy Williams, 1898-1971

Parry, Robert Williams

Corporate names

Pwyllgor Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry

Places